Περιφερειακό Ιατρείο ΒατούσαςΠεριφερειακό Ιατρείο Μεσοτόπου
Περιφερειακό Ιατρείο ΕρεσούΠεριφερειακό Ιατρείο Σιγρίου